دبیر مسابقات

دکتر محمد جواد عامری

دکتر محمد جواد عامری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر اجرایی مسابقات

مهندس سید مرتضی میرعباسی

مهندس سید مرتضی میرعباسی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر علمی مسابقات

مهندس علیرضا نصیری

مهندس علیرضا نصیری

استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه علمی و هئیت داوران

دکتر بهرام دبیر

دکتر بهرام دبیر

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر یوسف رفیعی

دکتر یوسف رفیعی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علیرضا کاظمی

دکتر علیرضا کاظمی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید جمشیدی

دکتر سعید جمشیدی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی نخعی

دکتر علی نخعی

هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد شریفی

دکتر محمد شریفی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد حسین غضنفری

دکتر محمد حسین غضنفری

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مسعود ریاضی

دکتر مسعود ریاضی

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
دکتر جلال فهیم پور

دکتر جلال فهیم پور

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد احمدی

دکتر محمد احمدی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس محسن دهودار

مهندس محسن دهودار

کارشناس آزمایشگاه
دکتر مهدی عصاره

دکتر مهدی عصاره

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

عضو کارگروه اجرایی

مسئول مالی

بلال فعله گری

بلال فعله گری

دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو کارگروه اجرایی

مسئول انفورماتیک

مهران فقفوری

مهران فقفوری

دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارگروه اجرایی

سجاد سعیدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی فرخی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یاسر عبدالله فرد

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صادق فروتن

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس حسین یاوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی سلمانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هادی مرادی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ناهید ارسطوییان

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سارا شیرافکن

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر