آرشیو مسابقات دانشجویی مهندسی نفت

گزارش تصویری نخستین مسابقه دانشجویی مهندسی نفت (IranPetroMatch)

  • بروشور نخستین مسابقه مهندسی نفت

گروه های شرکت کننده در نخستین مسابقه مهندسی نفت