توضیحات دکتر شریفی دبیر علمی دومین مسابقه مهندسی نفت (IranPetroMatch)

 بهینه سازی توسعه میدان

بهینه سازی توسعه میدان یکی از مراحل مربوط به چرخه مدیریت مخازن هیدروکربوری است که هدف اصلی آن، تولید بهینه هیدروکربن (نفت و گاز) از مخزن می‌باشد. در این مرحله می بایست قسمت هایی از مخزن که هیدروکربن موجود در آنها به دلیل موقعیت یا شرایط عملیاتی چاه ها (تولیدی و تزریقی) به‌درستی تخلیه نشده است، مشخص و با ارایه سناریوی مناسب و اجرای آن، حداکثر تولید از مخزن محقق گردد.

هدف از برگزاری این مسابقه، بررسی عملکرد روش های مختلف بهینه سازی توسعه میدان در سطوح گوناگون (بهینه سازی مکان چاه ها، بهینه سازی پارامترهای کنترلی چاه ها و بهینه سازی همزمان مکان و پارامترهای کنترلی چاه ها) می باشد. بهمین منظور داده های یک مدل استاندارد (EAGE benchmark model)، به صورت یک فایل قابل اجرا در یک شبیه ساز صنعتی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.  شرکت کنندگان می توانند راه حل های مختلف برای این مسابقه (اعم از الگوریتمهای بهینه سازی تکاملی، تصادفی، گرادیان پایه، استفاده از پروکسی و روشهای حساسیت سنجی و طراحی آزمایش مورد استفاده، روشهای کاهش مرتبه (ROM POD,)، روشهای غربالگری، روشهای مبتنی بر معیارهای فرصت استاتیک و دینامیک مخزن (ROI, SOI, DM)، روشهای تصمیم سازی چندمعیاره، قضاوت مهندسی و سایر روشها و یا ترکیبی از دو یا چند روش) را بر روی مخزن نمونه استاندارد اعمال کنند بصورتیکه مقدار تابع هدف مساله (NPV) حداکثر شود. مخزن مورد بررسی یک مدل استاندارد دارای ساختار زمین شناسی نسبتا پیچیده (ناهمگنی خواص و وجود گسل) می باشد. سیال مخزن از نوع نفت مرده است. مدل اولیه مخزن شامل تعدادی چاه تولیدی و تزریقی است. در سناریوی بهینه سازی موقعیت چاه، شرکت کنندگان صرفا مجاز به بهینه سازی شرایط تولیدی چاه ها (دبی تولیدی یا فشار ته چاهی) هستند. در سناریوی بهینه سازی شرایط کنترلی، بایستی با حفظ شرایط تولیدی ذکر شده در مدل مسابقه، تعداد بهینه چاه ها (تولیدی و تزریقی) و بهترین موقعیت چاه ها تعیین شود. در سناریوی بهینه سازی همزمان، شرکت کنندگان قادر به تعیین بهینه مقادیر مربوط به موقعیت چاه ها، تعداد چاه ها و شرایط کنترلی آنها خواهند بود. در کلیه مراحل توسعه میدان، شرکت کنندگان می بایست محدودیت های در نظرگرفته شده برای مدل (مشخصات ظاهری چاه ها، شرایط کنترلی و پارامترهای اقتصادی) را رعایت کرده و روش استفاده شده در مسابقه و نتایج خود را ارائه کنند.

هدف از برگزاری این مسابقه، ایجاد محیطی پویا برای بررسی یکی از چالش های توسعه میدان کشور و زمینه سازی برای بروز و ظهور ایده ها و استعداد های دانشجویی و صنعتی می باشد. امید است که با همفکری همه متخصصان در صنعت و دانشگاه، بتوانیم قدمی کوچک در پیشرفت صنعت نفت کشورمان داشته باشیم.